Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Regulamin Przedszkola Publicznego nr 8 w Brzegu

1. Przedszkole poprzez opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem 
i prawidłowym rozwojem umysłowym dzieci realizuje swoje cele 
i zadania.
2. Przedszkole czynne jest od 6:00 do 16:00.  
3. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.
4. Dzieci z przedszkola odbierają rodzice/opiekunowie prawni  
lub osoby pisemnie upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych.
5. Dzieci należy przyprowadzić i odebrać punktualnie.
6. Do przedszkola należy przyprowadzić dziecko zdrowe.
7. Rodzice zobowiązani są przyprowadzić do przedszkola dziecko czyste  i wygodnie ubrane.
8. Wszelkie wnioski, zapytania i skargi należy zgłaszać 
do nauczycielki lub do Dyrektora Przedszkola.