Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Informacje dotyczące płatności

Dzieciom 6-cio letnim, objętym wychowaniem przedszkolnym zapewnia 
się bezpłatne nauczanie, opiekę oraz wychowanie. 

Dzieciom poniżej 6-tego roku życia, objętym wychowaniem 
w godzinach od 
O9:OO - 14:OO zapewnia się bezpłatne korzystanie z wychow​ania przedszkolnego. 

Za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego poza wymienionymi godzinami  (tj. od O6:OO - O9:OO oraz od 14:OO - 16:OO) wnosi się opłatę w wysokości 1,30zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. 

Kwota za korzystanie 
z posiłków wynosi 1Ozł dziennie. 

Rodzice otrzymują elektroniczne rozliczenie do piątego dnia miesiąca następującego po każdym okresie rozliczeniowym.

Należność płatna jest przelewem na rachunek bankowy Przedszkola Publicznego nr 8. 

Rodzice dokonują wpłaty 
za wyżywienie 
i pobyt dziecka 
z dołu, każdorazowo do 14 dnia miesiąca kalendarzowego. 

Zaległość wynikająca 
z rozliczenia miesięcznego przekraczająca 14 dni – skutkować będzie zawieszeniem świadczenia na rzecz dziecka usługi wyżywienia oraz pobytu dziecka. 

Rodzice wpłacają miesięcznie kwotę 25zł na Radę Rodziców – przelewem na rachunek bankowy. 

Ważne konta bankowe

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu dokonywana jest na numer: 

10 1090 2141 0000 0001 3533 0142

Opłata na Radę Rodziców dokonywana jest na numer:


04 8863 0009 1000 0000 0169 0001

Opłaty za świadczenia przedszkola reguluje Uchwała Nr XXXI/183/12 Rady Miejskiej w Brzegu z  dnia 7 września 2012r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg.