Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Informacja dotycząca odpłatności za przedszkole.

1.Dzieciom 6-letnim objętym   wychowaniem przedszkolnym zapewnia się bezpłatne nauczanie, opiekę i wychowanie.2.Pozostałym dzieciom  objętym wychowaniem w godzinach 9.00-14.00 zapewnia się bezpłatne korzystanie z wychowania przedszkolnego 
3.Za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza wymienionymi godzinami wnosi się opłatę 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć 
4.Kwota za korzystanie z posiłków wynosi 7 zł dziennie 
5.Rodzice otrzymają elektroniczne rozliczenie do piątego dnia miesiąca następującego po każdym okresie rozliczeniowym.6.Należność płatna jest przelewem na rachunek bankowy 10 1090 21410000 0001 3533 0142 
7.Rodzice dokonują wpłaty za żywienie i pobyt dziecka z dołu, każdorazowo do 14 dnia miesiąca kalendarzowego8.Zaległość wynikająca z rozliczenia miesięcznego przekraczająca 14 dni skutkować będzie zawieszeniem świadczenia na rzecz dziecka usługi żywienia oraz pobytu dziecka. 
9. Rodzice wpłacają miesięcznie kwotę 25 zł. na Radę Rodziców przelewem na rachunek bankowy 04 8863 0009 1000 0000 0169 0001  

DyrektorKrukowska Krystyna

Informujemy ,że od 01.01.2022r. dzienna stawka żywieniowa wynosi 7 zł. Pozostałe opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pozostają bez zmian.

Opłatę za przedszkole proszę przekazywać na konto: 10 1090  2141  0000 0001 3533  0142  Opłaty za świadczenia przedszkola reguluje Uchwała Nr XXXI/183/12 Rady Miejskiej w Brzegu z  dnia 7 września 2012r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg.


W godzinach realizacji podstawy programowej tj. 9.00 - 14.00 dziecko uczęszcza do przedszkola bezpłatnie.
Za każdą rozpoczętą godzinę zajęć prowadzonych przed godz. 9.00 i po godz. 14.00 opłata wynosi - 1,00 zł (od 1 września 2013r.).

Od 01 stycznia 2022r. dzienna stawka za wyżywienie wynosi : 7 zł

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto bankowe: 
04 8863 0009 1000 0000 0169 0001  WNOSZENIE OPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ DO 14 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA